Kereskedelmi tevékenység végzésének feltételei

Eljáró ügyintéző:

Hamarics Barnabás

Nagypeterdi Közös Önkormányzati Hivatal

7912 Nagypeterd Kossuth u. 93/a.

Tel: 73/446-605

E-mail: nagypeterd@hotmail.com

 

Ügyfélfogadási idő:

Hétfő: 8.00-11.00 és 13.00-16.00

Kedd: 8.00-11.00

Szerda: 8.00-11.00 és 13.00-16.00

Csütörtök: 13.00-16.00

Péntek: 8.00-11.00

 

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok:

Személyesen vagy postai úton benyújtva:

-          formanyomtatvány

-          nem a kérelmező tulajdonában lévő üzlet esetében az üzlet használatának jogcímére (bérlet stb.) vonatkozó igazoló okirat (a tulajdoni lap kivételével);

-          haszonélvezet esetében – ha nem a tulajdonos vagy a haszonélvező a kérelmező – a haszonélvező hozzájárulását igazoló okirat;

-          közös tulajdonban álló üzlet esetében, ha nem a tulajdonostársak közössége a kérelmező, a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okirat;

-          vállalkozói igazolvány vagy Igazolás egyéni vállalkozó nyilvántartásáról;

-          gazdasági társaságok esetében cégkivonat vagy a cégnyilvántartásba történő bejegyzésről szóló végzés és aláírási címpéldány;

-          az eljáráshoz szükséges illeték illetékbélyeg formájában (3.000,- Ft bejelentésenként);

-          ha nem a kérelmező jár el, eredeti írásbeli meghatalmazás.

Az ügyintézés díja (eljárási illeték, igazgatási szolgáltatási díj):

-          bejelentés kereskedelmi tevékenységről, módosítás: 3.000- Ft illetékbélyeg

 

-          működési engedély kiadása 10.000,- Ft illetékbélyeg

 

-          működési engedély módosítása: illetékmentes

 

-          adatváltozás, nyitva tartás változás bejelentése illetékmentes

 

Az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás:

A 210/2009. (IX. 29.) Kormányrendelet 6. § (1) bekezdésében és 1. melléklet  A) pontjában meghatározott tartalmi elemeknek megfelelően benyújtott bejelentés alapján a jegyző az illetékességi területén kereskedelmi tevékenységet folytatókról és működő üzletekről vezetett nyilvántartásába bejegyzi a kereskedőt és az általa folytatott kereskedelmi tevékenységet.

Hiányos bejelentés esetén az elutasításra kerül, egyben a bejelentés meg nem tettnek minősül.

A kereskedő székhelye szerinti jegyzőhöz szükséges bejelenteni: a csomagküldő kereskedelem, az automatából történő értékesítés, a mozgóbolti és üzleten kívüli formában történő kereskedelmi tevékenységet, valamint a közlekedési eszközön folytatott értékesítés kereskedési formában folytatni kívánt kereskedelmi tevékenységet.

A kereskedelmi tevékenység helye szerinti jegyzőhöz szükséges bejelenteni: minden más kereskedelmi forma (üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység, bevásárlóközpontban folytatott kereskedelmi tevékenység, vásáron vagy piacon folytatott kereskedelmi tevékenység, közterületi értékesítés, valamint közvetlen értékesítés).

A bejelentés megtételével a kereskedelmi tevékenység megkezdhető.

 

A 210/2009. (IX. 29.) Kormányrendelet 1. melléklet B) pontjában meghatározott tartalmi elemeknek megfelelően benyújtott kérelem alapján a jegyző engedélyezési eljárást folytat le az adott engedélyköteles kereskedelmi tevékenység tekintetében.
Ennek során – amennyiben az megfelel a jogszabályi követelményeknek – engedélyt ad ki, továbbá az illetékességi területén kereskedelmi tevékenységet folytatókról és működő üzletekről vezetett nyilvántartásába bejegyzi a kereskedőt és az általa folytatott engedélyköteles kereskedelmi tevékenységet.A kizárólag üzletben forgalmazható, engedélyköteles termékek forgalmazása kizárólag jogerős működési engedély birtokában folytatható!

 

A 210/2009. (IX. 29.) Kormányrendelet 3. mellékletében felsorolt termékek kizárólag üzletben forgalmazhatóak, engedélyköteles termékek:
a kémiai biztonságról szóló törvény szerinti veszélyes anyagok és keverékek, kivéve a Jöt. szerinti tüzelőolaj, propán vagy propán-bután gáz és az üzemanyag;
az egyes festékek, lakkok és járművek javító fényezésére szolgáló termékek szerves oldószer tartalmának szabályozásáról szóló kormányrendelet hatálya alá tartozó termékek;
állatgyógyászati készítmények és hatóanyagaik;
fegyver, lőszer, robbanó- és robbantószer, gázspray, pirotechnikai termék, a polgári célú pirotechnikai tevékenységekről szóló kormányrendelet szerinti 1., 2. és 3. pirotechnikai osztályba tartozó termékek, az ott meghatározott kivételekkel;
növényvédő szerek és hatóanyagaik;
nem veszélyes hulladék;
az Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerint robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag, kivéve a Jöt. szerinti tüzelőolaj, propán vagy propán-bután gáz és az üzemanyag.

 

A jegyző a szakhatósági állásfoglalások alapján dönt a működési engedély megadásáról vagy a kérelem elutasításáról, a működési engedély megadásával egyidejűleg az üzletet nyilvántartásba veszi, a vásárlók könyvét hitelesíti.

 

Az ügyintézés határideje:

-          bejelentésnél 15 nap,

 

-          működési engedélynél 21 nap

 

A fellebbezésre nyitva álló határidő:

 

-          ha a bejelentés adattartalma nem felel meg a jogszabályi előírásoknak, erről a tényről a kereskedő értesítést kap, nincs lehetőség hiánypótlásra, fellebbezés benyújtására.

 

-          A működési engedély kiadása iránt indult eljárásban keletkezett döntések ellen a Baranya Megyei Kormányhivatalhoz címzett fellebbezést lehet benyújtani a döntés kézhezvételétől számított 15 napon belül. A fellebbezés illetéke 5.000 Ft.

 

Kapcsolódó jogszabályok:

-          kereskedelmi tevékenység feltételeit a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény,

-          a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI törvény,

-          a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet

 

formanyomtatvány

-          bejelentés kereskedelmi tevékenység megszüntetéséről,

-          bejelentés kereskedelmi tevékenység módosításáról,

-          bejelentés kereskedelmi tevékenység végzéséről,

-          bejelentés nyitvatartási idő változásról,

-          működési engedély iránti kérelem,

-          működési engedély megszűnése

-          működési engedély módosítása